निःशब्ध करणारी घटना । 21 दिवसांच्या संसाराचा नदीत शेवट